Aviso legal

1. DATOS IDENTIFICATIVOS:  En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a persoa física titular do dominio web é Vanesa Iglesias Casal (en diante, TITULAR), con domicilio para estes efectos en A Pedriña, Mouteira, 8. 36688. A Estrada. Pontevedra. e NIF 45847759L .

Correo electrónico de contacto: hello@casaldecreacion.com

2. FINALIDADE DA PÁXINA: Os servizos prestados polo TITULAR da páxina son os seguintes.

  • Información sobre a actividade realizada
  • Venta de artigos relacionados coa actividade

3. USUARIOS:  O acceso e/ou uso deste portal atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

4. USO DO PORTAL: casaldecreacion.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes ao TITULAR ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do TITULAR, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

5. CAPTURA DE DATOS: casaldecracion.com ten cookies de rastrexo, conforme ás seguinte regras. Navegación e Dirección IP: Ao navegar por esta web, o usuario facilita de forma automática ao servidor da web información relativa á túa dirección IP, data e hora de acceso, o hipervínculo que lle ha reenviado a estas, o teu sistema operativo e o navegador utilizado. A Axencia Española de Protección de Datos considera a IP como dato de carácter persoal. Esta web non utilizará a IP para identificar os seus usuarios, estes datos serán gardados e utilizados unicamente para o control e realización de estatísticas de acceso e visitas á web, para analizar tendencias, administrar o sitio, e para recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto. En ningún caso serán comunicados ou cedidos a terceiros.

6. PROTECCIÓN DE DATOS: En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), infórmaselle que:

Cando lle sexan solicitados datos ao Usuario a través da web serán incorporados a ficheiros responsabilidade do TITULAR, sendo tratados coa finalidade establecida na cláusula adxunta a cada formulario existente para o efecto e co grao de protección adecuado, segundo o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, tomándose as medidas de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado por parte de terceiros. O Usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose á titular da web nas direccións establecidas no apartado “Contacto”.

7. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: o TITULAR por si ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do TITULAR. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do TITULAR. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas do TITULAR.

8. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDAD: o TITULAR non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

9. MODIFICACIONES: o TITULAR resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

10. ENLACES: No caso de que en casaldecreacion. com dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, o TITULAR non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso o TITULAR asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.

11. DEREITOS DE EXCLUSIÓN: o TITULAR resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

12. XENERALIDADES: o TITULAR perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

13. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: o TITULAR poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

14. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: A relación entre o TITULAR e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais de A Estrada.